Poslední a rekordní říše

Poslední říše

Naše generace je na pokraji nejhlubší katastrofy, s níž se mohl setkat lidský druh. Výhrůžky smrtí živé Země přicházejí ze všech stran. Voda, slunce, vzduch a půda jsou ohroženy. Pokud Eskymáci z dalekého severu začnou prožívat leukémii z atomové radiace a mléko eskymáckých matek obsahuje PCB, musíme uznat, že každý organismus na planetě je ohrožen.

Čelíme planetární katastrofě. Destrukce planetárního systému života probíhá již tisíce let a nyní se blíží finální apokalypsa, jíž někteří z nás uvidí v našich vlastních životech. Daleko od těžkého bytí a složité situace je vlastně velmi jednoduché, pokud člověk může pochopit a přijmout několik jednoduchých a zásadních návrhů.Rozrůstání této krize je skutečností, že hybnou silou jsou civilizovaní lidé, kteří nejsou schopni zcela porozumět problému. Problém je pod prahem vědomí, neboť lidé v rámci civilizace (civilizace pochází z latinského – civis – označení těch, kteří žijí ve městech a obcích), již nemají vztahy se živou zemí. Životy civilizovaných lidí jsou soustřeďovány v rámci sociálního systému samotného. Nevnímají z erodovanou půdu a mizející lesy. Tyto záležitosti nemají bezprostřední zájem výplaty. Impulsem civilizace je dělat, co dělá, avšak o to energičtěji, aby se vyprostila. Pokud roste populace a hrozí hladovění, častým impulsem je větší tlak na zemědělskou půdu a lesy se kácejí rychleji.

Planetární pohroma je vysledovatelná do jedné prosté skutečnosti. Civilizace je mimo rovnováhu s tokem planetární energie. Konsensem předpokladu civilizace je, že s exponenciálním rozšiřováním lidské populace se exponenciálně rozšiřuje spotřeba materiálních zdrojů, která může pokračovat na úkor ubývajíc zdrojů z umírajících ekosystémů. Toto je prostě absurdní. Nicméně, civilizace pokračuje bez vzpomínek na její minulost a bez vize své budoucnosti.

Snad nejdůležitějším zdrojem života na této planetě je tenká vrstva ornice. Život na planetě je v podstatě uzavřený, vyvážený systém tvořený z prvků slunce, vody, půdy a ovzduší, jako základních prvků. Tyto prvky pracují ve shodě k produkci života a fungují na základě schémat, která jsou založena na fyzikálních zákonech označovaných jako přírodní zákon.

Půda a její bohatství je základní standard zdraví živé planety. Jako obecné tvrzení můžeme říci, že když dojde ke ztrátě půdy, dochází ke ztrátě rovnováhy a zranění života na planetě. V geologickém časovém rozpětí života na planetě, je to rychlá progrese ke smrti. Dokonce, i když je ztraceno pouze jedno procento půdy za tisíc let, eventuálně planeta umírá. Pokud o jedno procento posílí, pak se bohatství života, bohatost na planetě zvyšuje. Hlavní skutečnost, jak se pomalu vytváří půda, musí být uchována v mysli. Půdní vědci odhadují, že pro nahromadění každého centimetru ornice je nutných tři sta až tisíc let.

Výživa půdy závisí na fotosyntetické produkci vegetativní ochrany, která ji udržuje. Existují značné rozdíly v Čisté primární produkci (NPP) z mnoha možnými vegetativními ochranami. Zpravidla je klimaxem ekosystém jakékoliv konkrétní oblasti Země, která je nejproduktivnější v překládání energie ze slunce do růstu rostlin a následně do organických prvků, které vyživují půdu.

Klimax ekosystému je rovnovážný stav „těla“ půdy. Po těžkém lesním požáru, či při léčení poranění způsobeným dřevařskými holosečemi, si lesní organismus pomalu hojí rány zabydlením oblasti řadou rostlinných společenství. Každé následující společenství připravuje prostor pro další společenství. Obecně řečeno, poranění lesa bude houževnatě pokryto malými rostlinkami, lidově zvanými „plevel“ a trávy, které podrží ornici a připraví cestu pro další trávy a dřevinné keře, které vyrůstají na poranění. („Plevel“ je „první pomocnou posádkou“ na otevřeném prostranství.) Hlavním pravidlem je, že „první pomocná posádka“ – první společenství rostlin zakrývá holou půdu a udržuje ji – je nejjednodušší rostlinné společenství s nejmenším počtem druhů rostlin, zvířat, hmyzu, mikro-organismů a jiných. Jak probíhá růst, rozmanitost, množství druhů, zvyšuje se NPP, dokud znovu není dosaženo klimaxu systému a rovnováha ustálena. Systém míří ke komplexnosti tvaru, maximální schopnosti přeměny přicházející energie a rozmanitosti energetických cest (potravinové řetězce a jiné služby, které rostliny a zvířata vykonávají navzájem). Rostliny budou udržovat půdy tak, že může být zpět vybudována. Budou zastiňovat půdu, aby se zabránilo její oxidaci (zahřívání a vysoušení půdy podporuje chemické změny, které způsobují neplodnost) a zachovat její vlhkost. Každá rostlina zabírá různé kombinace živin z půdy tak, že specifické dědictví společenství připravuje zvláštní půdní živiny pro konkrétní rostlinná společenství, která zde uspějí. Sledujíce přípravu míst, tyto rostliny, větší rostliny, olše a jiné listnaté stromy a jejich život a smrt později připraví mikroklima a půdu pro jehličnaté stromy. Tyto stromy fungují jako „ošetřovatelky“ pro finální klimax společenství, jímž budou jehličnany.

Ekosystémy této půdy jsou zraňováni tornády, požáry či jinými událostmi a pak cyklují zpět do rovnovážného stavu, klimaxu systému. To je podobné ráně na lidské paži, jako první přijde krvácení, pak strupy a poté se začíná vytvářet nová náhradní kůže k dosažení rovnovážného stavu. Klimax systému je základní standart žijící krajiny, její dynamický rovnovážný stav. Klimax systému je systém, který produkuje největší fotosyntetickou produkci. Cokoliv, co od tohoto odvádí pozornost, snižuje zdraví ekosystému.

Klimax ekosystémů je nejvíce produktivní, neboť je nejrozmanitější. Každý organismus živí zpětně určitou částí energie producenty energie, který jej podporují (stejně jako dodává energii do dalších cest), a jak tyto podpůrné systémy rostou, zvyšuje se množství a rozmanitost zelených rostlin a zvířat, s využitím všech možných míst. Což by mohlo být viděno jako celý, jednotný orgán živého těla planety, les či louka, zažívá lepší zdraví díky vnitřní biodiverzitě.

Ve velkém měřítku bioregiony a kontinentální půdy výrazně podporují mořský život vymýváním (přirozeně a nepřirozeně) organické úrodnosti do vodního a mořského prostředí. Toto je další služba, jíž tyto celé ekosystémy činí pro jiné celé ekosystémy.

Několik základních zásad zemského života ve vesmíru, již bylo stanovených. Rovnováha je kosmický zákon. Země obíhá kolem slunce v jemné vyladěné rovnováze. Tepelný rozpočet planety je jemně vyladěná rovnováha. Pokud příchozí teplota klesá, mohli bychom zmrznout nebo v případě, že by planeta neodváděla teplo správně, mohli bychom se spálit. Klimax ekosystému udržují rovnováhu a stabilitu po staletí jak se různé toky energií neustále pohybují a cyklují v něm. Stejným způsobem lidské tělo udržuje rovnováhu (homeostázu), zatímco probíhá proudění krve, trávení a tvorba buněk v něm.

Život na zemi je v principu odkázán na půdu. Pokud není půda, není života, jak jej známe. (Některé mikroorganismy a některé jiné formy možná stále existují). Půdu udržuje vegetativní ochrana a v optimálně vyváženém zdraví, tato ochrana je přirozeně klimax ekosystému.

Pokud jeden může přijmout těchto několik jednoduchých principů, pak máme stanovený základ komunikace, na němž můžeme stavět. Každý, kdo může přijmout tyto zásady, musí prokázat, že svět funguje jiným způsobem. To musí být provedeno rychle, neboť život na planetě zemi visí na vlásku.

Hovoříme o našich základních podmínkách pro život na zemi. Slyšeli jsme o mnoho cestách ke spáse. Slyšeli jsme, že nás zachrání hospodářský rozvoj, solární vytápění, technologie, návrat Ježíše Krista, který obnoví nebe a zemi, vyhlášení pozemkové reformy, recyklace materiálů, zřizování kapitalismu, komunismu, socialismu, fašismu, muslimismu, vegetariánství, trilateralismu, a dokonce i zrození nového věku Vodnáře. Ovšem princip půdy nám říká, že pokud lidé nemohou zachovávat půdu planety, nemohou zde žít. V roce 1988 roční ztráty půdy v důsledku eroze činily dvacet pět miliard tun a rychle to narůstá. Eroze půdy znamená, že kráčíme mimo krajinu. Stejné vážné je, že úrodnost půdy je vyčerpána v místě. Půdní vyčerpání se děje téměř na všech místech, kde se rozšířila civilizace. Toto je doslovné zabíjení planety skrze fond organické plodnosti, který podporuje další biologický život.

Rekordní říše

8000 let rekordních zločinů proti přírodě spáchaných civilizací zahrnují útoky na ornici všech kontinentů.

Lesy, největší generátory ornice, pokrývaly zhruba třetinu Země před civilizací. V roce 1975 les pokrýval jednu čtvrtinu Země a do roku 1980 lesů ubylo na jednu pětinu a rychlost lesní eliminace se stále zvyšuje. Pokud budou současné trendy bez přerušení pokračovat, do roku 2040 zmizí 80 procent vegetace planety.

Prostým faktem je, že civilizace není schopna zachovávat půdu. 8000 let její historie to demonstruje. Civilizace vraždí Zemi. Ornice je energetická banka, která byla pracně nashromážděna v průběhu tisíciletích. Mnoho z toho je pryč a zbytek bude ztracen rychle.

Když dochází k civilizovanému „vývoji“, klimax ekosystému je ničen, vegetace je značně zjednodušena či zcela odstraněna a čistá produkce fotosyntézy klesne. V tropech, když je les vykácen kvůli pastvinám, jsou dvě třetiny původní čisté fotosyntetické produkce vyloučeny. Ve středních zeměpisných šířkách je ztracena jedna polovina čisté fotosyntetické produkce, když je vytvořena orná půda z dříve zalesněné půdy. Dalším krokem je, že lidé berou hodně, dokonce i nadprodukce z krajiny ve formě zemědělských produktů, takže se ani zcela množství nadprodukce nevrátí k uživení půdy.

To naznačuje jednoduchý princip: Lidská společnost musí mít jako své hlavní hodnoty odpovědnost k udržování půdy. Pokud se nám nepodaří vytvořit kulturu, která bude udržovat půdu, pak je zde možnost, že lidská kultura znovu nenabude rovnováhy se životem na Zemi. Hlavní problém je to, že civilizace je mimo rovnováhu se životem na Zemi. Řešením tohoto problému je pro lidskou společnost, znovu získat rovnováhu na Zemi.

Nyní jsme zpět u osobní odpovědi každého, jak reagovat na planetární krizi. Většina návrhů pro spasení mají jen málo, co do činění s udržováním půdy. Všechny z nich se snaží ulehčit situaci bez jakékoliv nepříjemné změny v základních hodnotách a strukturách současné společnosti. Snaží se pouze „opravit“ příznaky. Pokud bychom měli společnost, jejíž hlavní hodnoty by byly zachovávat a pomoci Zemi, pak by všechny ostatní hodnoty společnosti vycházely trvale z těchto hodnot.

V některých důležitých případech civilizace funguje způsobem závislosti. Kultura civilizace je sebedestruktivní, sebevražedná; jako by to byl člověk závislý na alkoholu, bílém cukru, drogách či tabáku. Závislý popírá, že je to problém. Narkoman popírá realitu. Civilizace je závislost stejným způsobem.

Civilizovaní lidé věří, že mají povinnost zajistit primitivním lidem svou úroveň. Civilizace, která je sebedestruktivní, se považuje za nadřazenou kulturu, jež má odpovědi pro všechny lidské populace.

Závislý je osoba, která je citově závislá na věcech: televize, drogy, osobní režim, ostatní lidé, duševní ideologie, úplné ponoření do některé věci či práce. Pokud je objekt závislému odebrán, bude závislí zažívat nejistotu, nepohodlí, strach, abstinenční příznaky.

Civilizace je kulturní/duševní výhled, který věří, že bezpečnost je založena nástroji nátlaku. Velikost klamu je taková, že vojenské výdaje všech světových vlád v roce 1987 byly tak velké, že všechny sociální programy OSN by mohly být financovány tři sta let z těchto výdajů. Nahlédnutím zpět na jednoduchý princip, který říká, že lidé nemohou žít na této planetě, pokud dokážou zachovat ornici, ukazuje bludy. Civilizované popírání imperativu udržování ornice, demonstruje bludy. Iluze vojenské síly nevede k bezpečnosti, vede to ke smrti. Civilizované popírání imperativu udržování ornice a návykové pochopení bludu, že bezpečnost je možné zajistit smrtícími zbraněmi, je podobná halucinace alkoholika trpícího deliriem tremens!

Prvním krokem při léčení každého narkomana je poznání, že to, čemu věřil, je lež. Alkoholik musí dojít k poznání, že „jen jeden drink“ není odpověď, workoholik musí dojít k poznání „jen o trochu více úsilí“ nebude poskytovat pocit sebeúcty a vyvážený život. Lidé s bulimií musí dojít k poznání, že „jen jeden talíř s jídlem“ nebude poskytovat emocionální celistvost. Civilizace musí rozpoznat, že její zobrazení reality ji vede k sebevraždě.

Zde to máme celé. Problém je ztráta rovnováhy a řešením je nabýt rovnováhu. Máme zde jednoduchý princip: pakliže lidské činy pomáhají získat zpět rovnováhu, podle stavu půdy, pak jsme na cestě k vyléčení Země. Pokud teorie, plán, projekt, nebo cokoliv jiného nemůže být přizpůsobeno této normě, pak jsme se vrátili do bludného systému. Všichni jsme závislí. Naše civilizace ztratila cestu. Nyní fungujeme ve světě zmatku a chaosu. Musíme uznat, že bludy systému civilizace, masové instituce a naše vlastní životy, pracují na sebedestruktivním základě. Žijeme v kultuře, která vykrvuje Zemi k smrti, a my jsme vytvářeli dalekosáhlé plány a rozvoj kariéry v ní. Snažíme se o něco, co nemůže být.

Musíme se probudit a získat představu o realitě. Musíme nést odpovědnost za naše životy a půdy. To je těžký úkol. To bude vyžadovat studium a předvídatelnost. Lidé se nikdy nezabývali něčím takovým. Tato generace je výzvou kosmických rozměrů. Kosmická otázka je: bude desítky miliónů let života na Zemi odumírat zpět k mikrobům? Tato výzva pro nás představuje možnost nejvyšší tragédie nebo nejvyššího úspěchu.

Z knihy Williama H. Koetkeho „Kolaps civilizace a semeno budoucnosti„.