Proč technologický systém zničí sám sebe?

I. V naší diskuzi budou probírány systémy rozšiřující sami sebe. Systémem rozšiřujícím sám sebe (SRSS ve zkratce) máme na mysli systém, který má sklony rozšiřovat své vlastní přežití a rozrůstání. Systém se může rozšiřovat jedním nebo dvěma způsoby: Systém může na neurčito navyšovat svou vlastní velikost a/nebo moc, nebo může vést k novým systémům, které disponují něčím z jeho vlastních vlastností.

Nejzřetelnější příklady SRSS jsou biologické organismy. Skupiny biologických organismů mohou také představovat SRSS; například vlčí smečky a úly včel. Obzvláště důležité pro naše účely jsou SRSS, které se skládají ze skupin lidí. Například národy, korporace, odbory a politické strany; také některé skupiny, které nejsou jasně vymezeny a nemají formální organizace, jako jsou školy myšlení, sociální sítě a subkultury. Bez ohledu na to, že jsou vlčí smečky a úly SRSS bez vědomého záměru vlků a včel rozšiřovat své smečky nebo úly, neexistuje žádný důvod, proč lidská skupina nemůže být SRSS nezávisle na záměru ze strany jednotlivců, kteří tvoří skupinu.

Pokud A a B jsou systémy jakéhokoliv druhu (SRSS nebo ne), a pokud A je funkční složkou B, pak budeme nazývat A podsystémem B a B budeme nazývat supersystémem A. Například v lidských lovecsko-sběračských společnostech jsou jedinci, členové skupin a skupiny často organizovaní do kmenů. Jednotlivci, skupiny a kmeny jsou všichni SRSS. Jedinec je podsystém skupiny, skupina je podsystém kmene, kmen je supersystém každé skupiny, která k němu patří, a každá skupina je supersystém každého jedince, který patří do této skupiny. Je také pravda, že každý jedinec je podsystém kmene, a že kmen je supersystém každého jednotlivce, který patří ke skupině, jenž patří ke kmenu.

Princip přirozeného výběru je funkční nejen v biologii, ale v každém prostředí, v němž se vyskytují SRSS. Princip lze shledat zhruba takto:

Ty SRSS, které mají vlastnosti, které jim nejlépe umožňují přežít, a množení se vede k přežití a množí se lépe než jiné SRSS.

Toto je samozřejmě zjevnou tautologií, takže nám to neříká nic nového. Ale může to pomoci přilákat naší pozornost k faktorům, které bychom jinak přehlédli.

Zaměříme se na několik propozicí. Nemůžeme prokázat tyto propozice, ale jsou intuitivně věrohodné a jeví se v souladu s pozorovatelným chováním SRSS, které představuje organizace biologických organismů a lidí (formálně i neformálně). Stručně řečeno, věříme, že tyto propozice jsou pravdivé nebo, co nejblíže pravdivé, protože musí být pro projednávané účely.

Propozice 1. V jakémkoliv prostředí, které je dostatečně bohaté, budou SRSS vzkvétat, a přirozený výběr povede k evoluci SRSS, které mají čím dále složitější, zákeřnější a sofistikovanější prostředky pro přežití a množení se.

Přírodní selekce funguje relativně ke konkrétní době. Začneme v určitém časovém okamžiku, který můžeme nazvat Věk nula. Ty SRSS, které mají největší pravděpodobnost přežít (nebo mají přežívající potomky), jsou pět let od Věku nula těmi, které mají největší potenciál přežít a množit se (v soutěži [1] s jinými SRSS) během pětiletého období po Věku nula. Nemusí být nutně stejné jako SRSS, které v případě abstinence soutěže během pětiletého období, by měly největší potenciál přežít a množit se během třiceti let po Věku nula. Podobně SRSS, které mají největší potenciál přežít soutěžení během prvních třiceti let po Věku nula, nejsou nutně těmi, které v případě absence soutěžení během třicetiletého období, by měly největší potenciál přetíží a množení se po dvě stě let. A tak dále.

Například předpokládejme, že zalesněný kraj je okupován řadou malých, soupeřících království. Ta království, která vykácí nejvíce krajiny pro zemědělské využití, mohou pěstovat více plodin, a proto mohou podporovat větší populace než ostatní království. Toto jim dává vojenskou výhodu nad svými soupeři. Pokud se nějaké království brání nadměrnému odlesňování kvůli obavám o dlouhodobé následky, pak toto království staví sebe do vojenské nevýhody a je zavrženo silnějším královstvím. Takže nad krajem získávají dominanci království, která kácejí lesy z bezohlednosti. Výsledně odlesňování vede k ekologické katastrofě, a tak ke zhroucení všech království. Zde vlastnost, která je výhodná nebo dokonce nezbytná pro přežití království v krátké době – bezohlednost při kácení stromů, vede v dlouhodobém horizontu k zániku téhož království. [2]

Tento příklad ilustruje skutečnost, že tam, kde SRSS vynakládají předvídanost, v tom smyslu, že se starají o své dlouhodobé přežití a množení se, je vede k limitaci svého úsilí o krátkodobé přežití a množení se, čímž se tyto systémy sami dostávají do konkurenční nevýhody relativně k těm SRSS, které následují krátkodobé přežití a množení se bez omezení. To nás vede k

Propozice 2. V krátkodobém horizontu přirozený výběr zvýhodňuje SRSS, které následují [3] vlastní krátkodobé výhody s malou nebo žádnou pozorností dlouhodobým následkům.

Důsledkem Propozice 2 je

Propozice 3. Podsystémy RSS určitého supersytému mají sklony se stát závislými na supersystému a na konkrétních podmínkách, které panují v supersystému.

To znamená, že mezi supersystémem a podsystémem RSS jsou sklony vytvářet vztah takové povahy, při němž v případě zničení supersystému nebo nějakých drastických urychlených změnách v podmínkách, které panují v supersystému, podsystémy nemohou ani přežít, ani se množit. SRSS s dostatečnou předvídavostí by ustanovil vlastní přežití nebo svých potomků v případě pádu nebo destabilizace supersystému. Ale dokud existuje supersystém a zůstává víceméně stabilní, přirozený výběr upřednostňuje podsystémy, které využívají všeho dostupného v rámci supersystému, a znevýhodňují ty podsystémy, které „plýtvají“ některými ze svých zdrojů ve své přípravě přežít případnou destabilizaci supersystému. Za těchto podmínek se bude SRSS velmi silně přiklánět k tomu, aby se stal neschopný přežít destabilizaci jakéhokoliv supersystému, k němuž patří.

Stejně jako ostatní propozice předložené v této eseji, propozice 3 má být aplikována s dávkou zdravého rozumu. Pokud je příslušný supersystém slabý a nedbale organizován, nebo pokud má více než mírný vliv na podmínky, v nichž jeho podsystémy existují, tyto podsystémy se stávají velmi závislé na supersystému. Mezi lovci-sběrači v některých (ne všech) prostředích by jaderná rodina měla být schopna přežít a množit se nezávisle na skupině, k níž patří.

Vzhledem k tomu, že jsou kmeny lovců-sběračů volně organizovaný, zdá se jisté, že téměř ve všech případech by skupiny lovců a sběračů měly být schopny přežít nezávisle na kmenu, k němuž patří. Mnoho odborových organizací může být schopno přežít zánik konfederace odborových organizací takové jako AFL-CIO (The American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations), neboť takové události nemusí zásadně ovlivnit podmínky, v nichž odborové organizace existují. Ale odborové organizace by nemohly přežít zánik moderní průmyslové společnosti, nebo dokonce zánik pouze právního a ústavního rámce, který umožňuje odborovým organizacím fungovat tak, jak je známe.

Je zjevné, že systém nemůže být účinně organizován pro své vlastní přežití a množení se, pokud jednotlivé části systému nemohou okamžitě komunikovat mezi s sebou a vzájemně si vypomáhat. Včetně toho, aby účinně fungoval napříč geografickými oblastmi, musí SRSS být schopen přijímat rychlé informace z každé části kraje a rychle jednat na jejich základě.

Důsledkem je

Propozice 4. Problém dopravy a komunikace stanovuje omezení na velikost geografických krajů, na které může SRSS rozšířit svůj vliv.

Lidská zkušenost sugeruje:

Propozici 5. Nejdůležitější geografické oblasti a v rámci omezení jejich velikosti, nad nimiž lidské skupiny RSS rozšiřují svůj vliv, je stanoven limity dostupné dopravy a komunikace. Jinými slovy, když všechny lidské skupiny RSS mají sklony rozšířit svou vlastní činnost nad regiony v maximální míře, přírodní výběr má tendenci produkovat některé lidské skupiny RSS, které působí nad regiony v maximální možné míře pomocí dostupných prostředků a komunikace.

Dnes je rychlá přeprava a téměř okamžitá komunikace mezi dvěma části světa, protože

Propozice 6. V moderní době má přirozený výběr sklony produkovat některé SRSS lidské skupiny, jejichž vliv zahrnuje celý svět. Dále, i když by lidé byli nahrazení stroji nebo jinými subjekty, přirozený výběr bude mít i nadále sklony produkovat některé SRSS, jejichž vliv pokrývá celý svět.

Stávající zkušenosti velmi podporují tuto propozici: Vidíme globální „velmoci“, globální korporace, globální politické hnutí, globální náboženství, globální zločinecké sítě, atd. Říkáme, že Propozice 6 není nezávislá na žádných zvláštních vlastnostech lidí, ale pouze na obecných vlastnostech SRSS, takže není důvod pochybovat o tom, že propozice zůstane pravdivá, zda a když lidé budou nahrazení jinými subjekty: Přirozený výběr bude nadále produktivní nebo udržovat SRSS, jejichž vliv zahrnuje celý svět.

Dosaďme to k takovým systémům jako jsou globální SRSS. Okamžité celosvětové komunikace jsou stále relativně novým fenoménem a jejich plné důsledky je stále třeba rozvíjet; v budoucnu lze očekávat, že globální SRSS budou hrát ještě důležitější roli, než kterou mají dnes.

Propozice 7. Pokud (jako dnes) problémy dopravy a komunikace nepřestavují účinná omezení ve velikosti geografických oblastí, nad nimiž mají moc SRSS, přirozený výběr má sklony vytvářet svět, v němž je moc soustředěna převážně do vlastnictví relativně malých globálních SRSS.

Tato propozice je také sugerována lidskou zkušeností. Ale je snadné pochopit, proč je problém pravdivý nezávisle na specificky lidských: Mezi globálními SRSS bude přirozený výběr upřednostňovat ty, které mají větší moc; globální nebo rozsáhlé SRSS, které jsou slabší budou mít sklony být zavržené nebo podrobené. Malé SRSS, které jsou příliš malé nebo příliš drobné, aby si jich všimly globální SRSS, si mohou zachovat jistou míru samostatnosti, nicméně každý z nich bude mít pouze lokální vliv. Může být podotknuto, že koalice SRSS malého měřítka by mohly ohrozit globální SRSS, ale v případě sdružování se SRSS do koalice, která má vliv po celém světě, koalice se sama stane globálním SRSS.

Můžeme mluvit o „světovém systému“, což znamená, že všechny věci, které existují na Zemi, jsou spolčeny s funkčními vztahy mezi nimi. Světový systém by pravděpodobně neměl být považován za SRSS, ale to, zda je či není, je irelevantní pro projednávané věci.

Pro shrnutí, tím se světový systém blíží stavu, v němž bude dominovat relativně malým počtem extrémně silných globálních SRSS. Tyto globální systémy budou soupeřit o moc – co musí dělat, aby měly šanci na přežití – a budou soutěžit o moc v krátkodobém horizontu s malými nebo žádnými ohledy na budoucnost (Propozice 2). Za těchto podmínek nám intuice říká, že zoufalá konkurence mezi globálními SRSS bude trhat světový systém od sebe.

Pokusme se formulovat tuto intuici jasněji. Pro některé má stovky milionů let pevninského prostředí určitý stupeň stability, v tom smyslu, že podmínky na Zemi, i když variabilní, zůstaly v určitých mezích, které umožnily vývoj složitým formám života, jako jsou ryby, obojživelníci, plazi, ptáci a savci. V bezprostřední budoucnosti všechny SRSS, včetně SRSS lidských skupin a případně čistě strojových systémů z nich odvozených, se budou vyvíjet, zatímco podmínky zůstanou v těch samých limitech, nanejvýš v nějakých rozšířenějších. Propozicí 3 se budou na Zemi stávat SRSS závislými pro své přežití na skutečnosti, že podmínky zůstanou v těchto mezích. Rozsáhlé SRSS lidských skupin, stejně jako čistě strojové SRSS, budou záviset také na podmínkách novějšího původu, týkajících se způsobů, kterými je organizován světový systém; například podmínky vztahující se na ekonomické vztahy. Rychlost s níž se budou tyto podmínky měnit, musí zůstat v určitých mezích, jinak SRSS nepřežije.

To neznamená, že všechny ze světových SRSS zemřou, pokud budoucí podmínky nebo rychlost, s níž se mění, mírně překročí některé z těchto limitů, ale znamená to, že pokud podmínky budou dostatečně daleko za některými limity mnoha SRSS, je pravděpodobné, že zemřou, a pokud se budou podmínky obměňovat dostatečně divoce mimo meze, pak je téměř jisté, že všechny složitější SRSS zemřou bez potomků.

S několika SRSS globálního rozsahu, které jsou vyzbrojené kolosální mocí moderních technologií a soutěžení o okamžitou moc bez žádné zdrženlivosti se obavám o dlouhodobé důsledky, je velmi obtížné si představit, že podmínky na Zemi nebudou dotaženy daleko za všechny dřívější limity a rozrušeny, s tím výsledkem, že všechny složitější SRSS na Zemi zemřou bez potomků.

Uznejte, že rozhodujícím faktorem je dostupnost rychlé, celosvětové dopravy a komunikace, v důsledku toho existují globální SRSS. Existuje jiný způsob, jak vidět , že tato situace povede k radikálnímu narušení světového systému. Studenti průmyslových nehod vědí, že systém s největší pravděpodobností utrpí katastrofální zhroucení, když (i) je systém velmi složitý (což znamená, že malé narušení může mít nepředvídatelné následky), a (ii) je pevně spojen (což znamená, že se porucha jedné části systému rychle rozšíří do jiných částí). [4] Světový systém byl velmi složitý po dlouhou dobu. Novým faktorem je, že rychlá a celosvětová doprava a komunikace je důvodem, že jsou nyní světový systém a všechny SRSS pevně spolčený. Až do poměrně nedávné doby byly SRSS lokálními jevy, takže destruktivní vlivy jejich soutěžení byly také většinou místní. V současnosti, protože globální SRSS soutěžení je celosvětové, protože jsou pevně spolčené, protože světový systém je jak celek pevně spolčen, a proto, že technologie poskytuje globální SRSS kolosální moci, globální katastrofa je dříve či později jistota.

Jasnou odpovědí na výše uvedené argumenty, bude tvrzení, že destruktivní soutěžení mezi světovými SRSS není nevyhnutelné: Jeden globální SRSS by mohl uspět v odstranění všech svých konkurentů, a poté vládnout sám ve světě; nebo proto, že globálních SRSS by mohlo být relativně málo, mohly by se relativně vzájemně domluvit, čímž by se udržely od všech destruktivních nebo nebezpečných forem soutěže. Nicméně, i když je snadné mluvit o takové dohodě, je mnohem obtížnější ji skutečně uzavřít a vymáhat. Podívejte se: Přední světové mocnosti se dnes nejsou schopny dohodnout na odstranění válek nebo jaderných zbraní, nebo na omezování oxidu uhličitého.

Ale buďme optimističtí a předpokládejme, že svět se dostane pod vládu jediného jednotného systému, který se může sestávat z jediného globálního SRSS, který zvítězí nad všemi svými soupeři, nebo může být složen z několika globálních SRSS, které se sami sobě zavážou skrze dohodu, jenž eliminuje veškerou destruktivní soutěž mezi nimi. Výsledný „světový mír“ bude nestabilní ze tří samostatných důvodů.

Prvním je, že světový systém bude stále velmi složitý a pevně spolčen.

Druhým je, že před příchodem „světového“ míru, a v zájmu vlastního přežití a množení se, podstystémy RSS z daného SRSS (jejich supersystému) se budou držet stranou, nebo alespoň zmírní své vzájemné konflikty s cílem přednést jednotnou frontu proti jakýmkoliv okamžitým hrozbám nebo napadnutím supersystému (které jsou také hrozby nebo výzvy pro ně samotné). Ve skutečnosti supersystém nebude nikdy dostatečně úspěšný, aby se stal globálním SRSS, pokud nebude moderovat soutěž mezi jeho nejmocnějšími podsystémy RSS.

Ale jakmile globální systém odstraní své konkurenty, nebo uzavře dohodu, která ho osvobodí od nebezpečného soutěžení ostatních globálních SRSS, nebude již vystaven bezprostřední vnější hrozbě indukované jednotou nebo moderováním konfliktu mezi SRSS. V ohledech Propozice 2 – která nám říká, že SRSS budou soutěžit s malým nebo žádným ohledem na dlouhodobé důsledky – živelná a proto destruktivní konkurence nastane mezi nejmocnější podsystémy RSS globálního SRSS. Tento podnět samozřejmě předpokládá, že nejmocnější SRSS budou dostatečně „inteligentní“ k rozlišení mezi situací, ve které jejich supersystém podléhá bezprostřední vnější hrozbě, a situaci, v níž jejich systém není předmětem bezprostřední vnější hrozby. Nicméně, tento předpoklad se jeví být velmi nepravděpodobný.

Benjamin Franklin poukázal na to, že „velké zápletky ve světě, válečné revoluce, atd. jsou vedeny skupinami a jsou následky skupin“. Každá „skupina“ podle Franklina sleduje své vlastní kolektivní výhody, ale „jakmile skupina získá svůj obecný bod“ – a pravděpodobně tak již bude čelit bezprostřednímu konfliktu s vnějším protivníkem – „každý člen se stane pohlcen jeho konkrétním cílem, který zkříží druhé, čímž strhne tuto stranu do rozkolu a způsobí zmatek“. [5]

Prohlášení Franklina se zdá poněkud zjednodušené, ale jak dějiny obecně potvrzují, že když se velké lidské skupiny nedrží po hromadě při nějaké bezprostředním vnějším napadnutí, mají velký sklon se rozdělit na části, které soutěží spolu vzájemně bez ohledu na dlouhodobé následky. Co tím říkáme je to, že toto neplatí pouze pro lidské skupiny, ale vyjadřuje to obecně sklony SRSS, jelikož se vyvíjejí pod vlivem přirozeného výběru. Takže tyto sklony jsou nezávislé na jakýchkoliv vadách charakteru typických pro člověka, čímž tyto sklony budou přetrvávat, i když budou lidé „vyléčení“ z jejich domnělých defektů nebo budou nahrazeny inteligentními stroji.

Předpokládejme ale, že nejmocnější podsystémy RSS globálních SRSS nebudou destruktivně soutěžit, neboť budou odstraněny vnější napadnutí jejich supersystému. Existuje třetí důvod, proč je tento druh „světového míru“, který je popsán výše, nestabilní.

Propozicí 1 v novém „mírovém“ světovém systému budou vznikat nové SRSS vlivem přirozeného výběru, budou se stále vyvíjet zákeřné a propracované způsoby, jak se vyhnout jeho schválení – nebo, jak mile bude schválen, bude potlačen – dominantními globálními SRSS. Stejným procesem, který by vedl k vývoji SRSS, budou nové SRSS vyvíjet větší a větší moc, dokud některé z nich nebudou dostatečně mocné, aby napadly stávající globální SRSS, čímž bude pokračovat destruktivní soutěžení na globálním úrovni.

Pro srozumitelnost popíšeme tento proces zjednodušenou formou. Pokud se světový systém relativně zbaví nebezpečného soutěžení, nejprve by se ustanovil a poté by se vrátil novými SRSS, které by se vyvinuly. Avšak je více pravděpodobné, že se nové SRSS budou vyvíjet po celou dobu, aby napadly stávající globální SRSS, přičemž zabrání předpokládanému „světovému míru“. Ve skutečnosti se toto děje před našima očima.

Nejodhadovanější zjevné (relativní) nové SRSS jsou ty, které frontálně napadají zákony a řády, takové jako jsou teroristické sítě, drogové kartely a hackerské skupiny (např. Anonymous nebo dnes již zaniklé LulzSec. [6]) Tyto SRSS nejen, že mohou narušit normální chod politického života, jako to dělají drogové kartely v Mexiku a teroristické skupiny ve Spojených státech, ale mají dokonce potenciál převzít moc nad důležitými národy, jako se podařilo udělat drogovým kartelům v Keni. [7] Podřízený systém, který vláda vytváří pro svou vlastní ochranu – její vojenská zřízení, se mohou stát sami SRSS, a převzít nadvládu nad vládou, a to buď jejím nahrazením prostřednictvím vojenského převratu nebo přípravou účinné moci v zákulisí, zatímco umožní, aby vláda zachovala tvář své suverenity. [8]

Dnes jsou pravděpodobně nejvýznamnější vycházející SRSS, které používají zcela legální metody (nové korporace se neustále vytváří; některé získávají takovou moc, že napadnou staré korporace a získají politickou moc), a ty, které se snaží udržovat své nelegální metody v minimum (jako v případě hnutí, které nedávno svrhlo Hosniho Mubaraka v Egyptě). Legální SRSS jsou důležité zejména v těch částech světa, kde je pevně ustanovena demokracie, neboť demokracie dává novým skupinám příležitost soutěžit o (a možná získat) moc legálními metodami. Dvěma soutěživými zcela legálními SRSS, který vzešly v posledních několika desetiletích v USA, jsou politicky korektní levice a dogmatická pravice (nezaměňovat s liberály a konzervativci v Americe z dřívějších dob). Tato esej není místem pro spekulaci o výsledku soutěžení mezi těmito dvěma mocnostmi; postačí říct, že v dlouhodobém horizontu jejich hořký konflikt může udělat více pro zabránění míru světového řádu, než všechny bomby al-Kájdy a všechny vraždy mexických drogových gangů.

Někteří lidé si myslí, že by bylo možné navrhnout a vytvořit světový systém takovým způsobem, že by předešel uvedeným procesům, aby nedošlo k destruktivnímu soutěžení. Ale je zde několik důvodů, proč takový projekt nemůže být nikdy uveden do praxe. Zmíním zde jen jeden z důvodů: extrémní složitost, kterou by světový systém potřeboval mít, což znemožní předvídat (zejména v dlouhodobém horizontu) chování složitých systémů. [9]

Je možné namítat, že savec (nebo jiný složitý biologický organismus) je SRSS, který je složen z milionů dalších SRSS, konkrétně buněk ve vlastním těle. Přesto (pokud a dokud nemá zvíře rakovinu) se nevyvíjí žádné destruktivní soutěžení mezi buňkami nebo skupinami buněk v těle zvířete. Namísto toho všechny buňky věrně slouží zájmům zvířete jako celku. Navíc u zvířete není potřeba žádné vnější hrozby, aby buňky spolehlivě plnily svou funkci. Neexistuje (to bude argumentem) žádný důvod, proč by světový systém nemohl být tak dobře organizován jako tělo savce, tak aby žádné destruktivní soutěžení nevznikalo mezi jeho SRSS.

Ale tělo savce je výtvorem stovek milionů let evoluce přirozeným výběrem. Znamená to, že bylo vytvořeno prostřednictvím procesu pokusu a omylu, který zahrnuje mnoho milionů let po sobě následujících zkoušek. Pokud budeme předpokládat, že trvání jedné generace je doba Δ, tito členové první generace, kteří přispěli k druhé generaci produkci potomstva, byli pouze ti, kteří prošli výběrem doby Δ. Ty rodokmeny, [10] které přežily do třetí generace, byly pouze ty, které prošly testem výběru v průběhu času 2Δ. Ty rodokmeny, které přežily do čtvrté generace, byly ty, které prošly testem výběru v průběhu času 3Δ. A tak dále. Ty rodokmeny, které přežily k n-té generaci jsou pouze ty, které prošly testem výběru intervalu (n-1) Δ, stejně jako testem výběru během každého kratšího časového intervalů. Ačkoliv výše uvedené vysvětlení je příliš zjednodušeno, ukazuje to, že v zájmu přežití do současnosti, rodokmeny organismů musejí skládat test výběru mnoho milionkrát a v průběhu všech časových intervalů – krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých.

Řečeno jinak rodokmeny organismů musejí projít sérií mnoha milionů filtrů, kde každý může pokračovat pouze z těch rodokmenů, které byly „nejsilnější“ (v Darwinovo pojetí) v přežití během časových intervalů rozsáhlého různorodého trvání. Pouze tímto procesem, kterým se vyvinulo tělo savce se svými neuvěřitelně složitými a propracovanými mechanismy, je podporováno přežití rodokmene zvířete v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu. Tyto mechanismy zahrnují ty, které zabraňují destruktivnímu soutěžení mezi buňkami nebo skupinami buněk v těle zvířete.

Ale když SRSS dosáhnou globálního měřítka, objeví se některé zásadní rozdíly, které udělají výběrový proces velice neefektivní.

Za prvé, v každém kole procesu pokusů a omylů, kterým se přirozeným výběrem odehrává evoluce, existuje příliš málo jedinců, z nichž se vybere „nejvhodnější“. U biologických druhů je obvykle přinejmenším několik milionů jednotlivců, z nichž se vybere nevhodnější v každé generaci jejich schopností přežít a množit se. [11] SRSS dostatečně velký a mocný, aby byl dobrým uchazečem o globální nadvládu, bude jeden z desítek nebo možná stovek; rozhodně nebudou počítány v milionech.

Za druhé, v případě absence rychlé, celosvětové dopravy a komunikace má rozrušující nebo destruktivní akce SRSS malého rozsahu pouze lokální dopad.

Nicméně tam, kde by rychlá, celosvětová doprava a komunikace vedla k vzniku globálního SRSS, rozrušující nebo destruktivní akce nějakého takového systému otřese celým světovým systémem. V důsledku toho v procesu pokusů a omylů, kterým se přirozeným výběrem odehrává evoluce, je velmi pravděpodobné, že po pouze malém počtu „pokusů“ vzejdou „chyby“, jimiž bude světový systém svržen nebo natolik vážně narušen, že žádný ze světových větších nebo složitějších SRSS nebude schopen přežít (viz Propozice 3). Takže pro takové SRSS proces pokusů a omylů končí: evoluce, která se odehrává přirozeným výběrem, nemůže pokračovat, dokud se nevytvoří globální SRSS, které mají zákeřné a propracované mechanismy, které brání destruktivnímu vnitřnímu soutěžení u složitých biologických organismů.

Mezitím bude pokračovat nevypočitatelné soutěžení mezi globálními SRSS k takové drastické a rychlé změně u zemského klima, složení atmosféry, chemie oceánů, a tak dále, že z biologických druhů nikdo nezůstane naživu, možná mimo některých z nejjednodušších organismů – některých bakterií, řas a podobných, kteří jsou schopní přežít v extrémních podmínkách. [12]

Teorii, jíž jsme zde nastínili, poskytuje přijatelné vysvětlení pro takzvaný „Fermiho paradox“. To je předpoklad, že by zde mohlo být mnoho planet, na nichž se vyvinuly technologicky vyspělé civilizace, a které nejsou od nás natolik vzdáleny, ale my jsme do dneška nemohli detekovat rozhlasové přenosy těchto civilizací. Fermiho paradox spočívá v tom, že naši astronomové nikdy nebyli schopní detekovat všechny rádiové signály, které se jeví, že pochází od inteligentních mimozemských zdrojů. [13]

Podle Raye Kurzweila je jedním společným vysvětlením Fermiho paradoxu, „že civilizace může zničit sama sebe, jakmile dosáhne rádiového spojení. Toto vysvětlení by mohlo být přijatelné, pokud bychom mluvili jen o pár takových civilizacích, ale [pokud by bylo takových civilizací mnoho], není spolehlivé se domnívat, že každá z nich zničí sama sebe.“ [14]

Kurzweil by mohl mít pravdu, pokud by sebedestruktivní civilizace byly jen věcí náhody. Ale není nic nepravděpodobného z výše uvedených vysvětleních Fermiho paradoxu, pakliže existuje proces společný pro všechny technologicky vyspělé civilizace, který je vede ke svému zničení. V této eseje jsme probírali, že existuje takový proces.

II. Naše diskuze o SRSS pouze popisuje obecně a abstraktně to, co vidíme se dít všude kolem nás v konkrétní podobě: Organizace, hnutí, ideologie jsou uzamčeny v neustálém boji o moc. Ty, které nejsou schopny konkurovat, jsou odstraněny nebo podrobeny. [15] Boj se odehrává téměř výlučně o moc na krátkodobý horizont; soutěžící nevěnují dostatečnou pozornost na své vlastní dlouhodobé přežití, [16] natož blahu lidstva nebo biosféry. Toto je důvod, proč nebyly zakázány jaderné zbraně, sníženy emise oxidu uhličitého na bezpečnou úroveň, že jsou zdroje na Zemi využívány naprosto bezohlednou rychlostí, a toho, že nebyla přijata žádná omezení na výkonné, ale nebezpečné technologie.

Účelem popsaných procesů obecně a abstraktně, tak jak jsme to dělali, je ukázat, že to, co se děje v našem světě, není náhodné; není to výsledkem nějakého náhodného spojení historických okolností nebo nějaké vady charakteru specifické lidské bytosti. Vzhledem k obecné povaze SRSS, destruktivní proces, který dnes vidíme, je nevyhnutelný kvůli kombinaci dvou faktorů: obrovská moc moderních technologií, a dostupnost rychlé přepravy a komunikace mezi dvěma části světa.

Uznání toho, nám může pomoci, aby se zabránilo plýtvání času na naivní úsilí vyřešit naše současné problémy. Například na úsilí učit se šetřit energie a zdroje. Takové snahy nedosáhnou vůbec ničeho.

Zdá se neuvěřitelné, že ti, co obhajují úsporu energií, se nevšiml, co se děje: Jakmile se některé energie uvolní uchováním, technologický světový systém ji spolyká a vyžaduje další. Nezáleží na tom, kolik je k dispozici energie, systém se stále rychleji rozšiřuje, dokud nevyužívá veškerou energii, a poté vyžaduje ještě více. Totéž platí o jiných zdrojích. Technologický světový systém se neurvale rozšiřuje dokud nedosáhne limitů, které určuje nedostatek zdrojů, a poté se snaží prosadit po překročení limitů bez ohledu na důsledky.
Toto je vysvětleno teorií SRSS: Organizace (nebo SRSS), které alespoň schvalují respekt k životnímu prostředí při narušení své honby za mocí tady a teď, mají sklon získat více moci, než ty, které omezují svou honbu za mocí s obavami o to, co se bude dít s naším životním prostředím za padesát let nebo dokonce deset let (Propozice 2). Takže procesem přirozeného výběru se svět stává být ovládán organizacemi, které maximálně možně využívají všech dostupných prostředků, aby rozšířily svou vlastní moc bez ohledu na dlouhodobé následky.

Environmentální dobráci mohou odpovědět, že v případě, že by byla veřejnost přesvědčena, aby přistupovala k environmentálním otázkám vážně, bylo by to nevýhodné z hlediska přirozeného výběru pro organizace zneužívající životní prostředí, poněvadž by občané mohli vytvářet odpor vůči environmentálně bezohledným organizacím. Například, lidé by mohli odmítnout kupovat produkty vyráběné společnostmi, které jsou environmentálně destruktivní. Nicméně lze manipulovat lidských chováním a postoji. Poškozování životního prostředí může být chráněno, a to až do bodu veřejné kontroly; s pomocí PR (veřejných vztahů) kampaní firem, může být společnost přesvědčena, že je to ohleduplné k životnímu prostředí; reklamní a marketingové techniky mohou poskytovat lidem takové touhy po produktech korporací, že si je pár jedinců bude odmítat kupovat kvůli obavám o životní prostředí; počítačové hry, elektronické sociální sítě a další mechanismy ponechávají lidi absorbované v hédonistické činnosti, takže nemají čas na obavy o životní prostředí.

Ještě důležitější je, že lidé vidí sami sebe jako naprosto závislé na produktech a službách poskytovaných korporacemi. Takže lidé potřebují vydělávat peníze na nákup těchto produktů a služeb, na nichž jsou závislí, potřebují práci. Ekonomický růst je nezbytný pro vytváření pracovních míst, a proto lidé akceptují škody na životním prostředí, když se to zobrazuje jako cena, jenž musí být zaplacena za hospodářský růst. Nacionalismus je také přiváděn do hry, jak korporacemi, tak vládami. Občané cítí, že vnější mocnosti jsou hrozbou: „Číňané nás dostanou, pokud nebudeme zvyšovat tempo hospodářského růstu. al-Kájda nás vyhodí do povětří, pokud nebudeme zlepšovat naše technologie a naše zbraně dostatečně rychle.“

Existují některé nástroje, které organizace používají k potlačení úsilí environmentalistů vzbudit veřejný zájem; podobné nástroje mohou pomoci oslabit jiné formy odporu pro sledování moci organizace. Organizace, které jsou nejúspěšnější v otupení veřejného odporu při jejich honbě za mocí, mají sklony zvýšit svou moc mnohem rychleji, než organizace, které jsou méně úspěšné v otupení veřejného odporu pro svou moc – bez ohledu na stupeň poškození životního prostředí. Vzhledem k tomu, že tyto organizace mají velké bohatství k dispozici, environmentalisté nemají prostředky, aby s nimi soutěžili v propagandistické válce.

Toto je důvod, proč, nebo důležitou součástí důvodu, že snahy naučit lidi, aby byli šetrní k životnímu prostředí, zmohou tak málo na zpomalení ničení životního prostředí. A opět – notabene – tento proces, který jsme popsali, není závislý na náhodném souboru okolností nebo na jakékoliv vadě lidského charakteru. Vzhledem k dostupnosti moderních technologií, proces nevyhnutelně doprovází působení přirozeného výběru u SRSS.

Reference

[1] Pokud mluvíme o „soutěžení“, nemusíme tím nutně myslet záměrné nebo úmyslné soutěžení. Soutěž, v používaném termínu, je prostě něco, co se děje. Například rostliny rozhodně nemají v úmyslu vzájemně soutěžit. Je prostě fakt, že rostliny, které nejefektivněji přežívají a rozmnožují se, mají sklony nahradit ty rostliny, které méně efektivně přežívají a rozšiřují se. „Soutěž“ v tomto smyslu slova je jen nevyhnutelný proces, který se děje bez jakéhokoliv úmyslu na straně konkurence.
[2] Něco v tomto smyslu, ale složitějšího se pravděpodobně stalo mezi prastarými Máji. Viz Jared Diamond, Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed, Penguin, New York, 2011.
Pravděpodobně mnoho dobrých příkladů lze vyvodit z oblasti ekonomiky. Neznám dostatečně ekonomiku pro uvedení nějakých specifických příkladů, ale k něčemu jako je následující, může dojít:
Dvě spořitelny X a Y soutěží o vkladatele. Při realitním boomu X vydělá spoustu peněz masivní investici do nemovitostí, a proto je schopna nabídnout svým vkladatelům vyšší úrokovou sazbu, než má Y, která následuje opatrnější investiční politiku. V důsledku toho Y ztratí své vkladatele až po X. Pravděpodobně Y opustí podnikání, pokud ne, bude určitě značně oslabena. O několik let později tato realitní bublina splaskne, a X bude na mizině. Takže vlastnosti (ochota riskovat), které vede, a je pravděpodobně nutná pro přežití X v krátkodobém horizontu, vede k demisi v dlouhodobém horizontu. Spíše si myslím, že tento případ představuje ve hrubě zjednodušené formě jev, který se vyskytuje poměrně často ve světě financí.
[3] Když mluvíme o „předvídavosti“ nebo „honbě“ za výhodou, naše reference se neomezuje pouze na vědomé, inteligentní předvídavosti nebo úmyslnou honbu za výhodou. Myslíme tím jakékoliv chování (interpretuji toto slovo v nejhlubším slova smyslu), které má stejné dopady jako v případě předvídavosti, nebo stejné dopady jako jako honba za výhodou, bez ohledu na to, zda je chování vedeno nějakým mechanismem, který by mohl být popsán jako „inteligence“. (Porovnejte s poznámkou 1). Například všichni obratlovci, kteří se procesem vývoje stali suchozemskými zvířaty, a měli „předvídavost“ k „pokusu“ udržet si své žábry (výhoda, pokud by se měli vrátit do vody), byli v nevýhodě kvůli jejich biologických nákladům na údržbu orgánů, které byly k ničemu na souši. Čímž ztratili v „soutěži“ s těmi vznikajícími suchozemskými zvířaty, která se „hnala“ za svou krátkodobou výhodou tím, že se zbavila svých žaber. Tím, že hadi, ptáci a savci ztratili své žábry, se stali závislými na přístupu do atmosféry, a to je důvod, proč se velryby dnes utopí, pokud zůstanou ponořeny příliš dlouho.
[4] Viz „Of toxic bonds and crippled nuke plants“, The Week, January 28, 2011, s. 42.
[5] Kenneth Silverman (editor), Benjamin Franklin: The Autobiography and Other Writings, Penguin, New York, 1986, s. 103.
[6] „An anonymous foe”, The Economist, June 18, 2011, s. 67-68. Bill Saporito, „Hack Attack“, Time, July 4, 2011, s. 50-52, 55. Byron Acohido, „Hacktivist group seeks ‘satisfaction’“ a „LulzSec’s gone, but its effect lives on“, USA Today, June 20, 2011, s. 1B, and June 28, 2011, s. 1B.
[7] „A state in the thrall of drug lords“, The Week, January 14, 2011, s. 18.
[8] Například v Pakistánu. Viz Time, May 23, 2011, s. 41; The Week, November 26, 2010, s. 15; The Economist, February 12, 2011, s. 48, and February 26, 2011, s. 65 („Generál Ashfaq Kajání … [je] všeobecně považován za nejsilnějšího v Pákistánu.“)
[9] Viz The New Encyclopcedia Britannica, 15th ed., 2003, Vol. 25, článek „Physical Science, Principles of“, s. 826-827.
[10] Pro zjednodušení bude definovat rodokmen jakoby to byla nějaká sekvence organismů O1, O2, O3, … Zde je O2 potomstvem O1, O3 je potomstvem O2, O4 je potomstvem O3, a tak dále až k hodnotě On. Říkáme, že takový počet rodokmenů se dochoval do generace n”. Ale pokud On nevyprodukuje potomka, pak rodokmen nepřežije generaci n+1. Například, pokud John je synem Mary, a George je synem Johna, a Laura je dcerou George, Mary-John-George-Laura je rodokmen, který přežil čtvrtou generaci. Ale pokud Laura nevyprodukuje potomka, pak rodokmen nepřežije do páté generace.
[11] Mezi skutečně velkými zvířaty může být počet jednotlivců v každé generaci v tisících spíše než v milionech. Ale biologické druhy, které se skládají z relativně – malého počtu jednotlivců – jako jsou mamuti, obří lenochodi a „megafauna“ obecně, se ukázaly být mnohem náchylnější k vyhynutí než druhy, které se skládají z velkého počtu malých jedinců.
[12] Jak již zde bylo vysvětleno, myslíme si, že soutěž mezi globálními SRSS téměř vždy povede k devastaci světa, pokud bude moderním technologiím povoleno pokračovat v jejich pokroku. Ale pozoruhodné moci, které technologie poskytují, mohou mít za následek celosvětovou devastaci nezávisle na existenci globálních SRSS.
Například, jak poukázal Bill Joy („Why the Future Doesn’t Need Us“, Wired, April 2000), může být v budoucnu možné vytvořit malé samostatné SRSS (biologické či nikoliv), které by mohly nekontrolovatelně reprodukovat sami sebe a rozšířit se po celém světě se zničujícím účinkem. Vzhledem k tomu, věci potřebné pro vytvoření takových SRSS by byly jednoduché a levné v porovnání například s potřebami pro výrobu jaderných zbraní, některé malé skupiny amatérů by mohly náhodně nebo úmyslně vytvořit SSRS bez toho, aby si byl někdo vědom toho, co dělají, dokud by nebylo příliš pozdě. Malé skupiny amatérů se již pustily do genetického inženýrství. Viz Elizabeth Weise „DIY ‘biopunks’ want science in hands of peopleí”, USA Today, June 1, 2011, s. 7A.
Tito amatéři by nutně nemuseli vytvořit syntetický život nebo velmi sofistikovaný, aby způsobili katastrofu; pouze změnou několika genů u stávajících organismů, by mohlo mít katastrofické důsledky. Možnost takové katastrofy v každém jednotlivém případě může být vzdálená, ale jsou zde potenciální tisíce nebo miliony amatérů, kteří si mohou začít pohrávat s geny mikroorganismů, a tisíce nebo miliony rizik lze připsat k velmi podstatnému riziku.
[13] Ray Kurzweil, The Singularity is Near, Penguin, New York, 2005, s. 344-349.
Tamtéž., s. 348. Kurzweil odkazuje na odhad, že by zde mohlo být „miliardy“ technologicky vyspělých civilizací v rozsahu našeho pozorování, ale věrohodně tvrdí, že předpoklady na nichž jsou tyto odhady postaveny jsou velmi nevěrohodné a nepravděpodobně příliš optimistické (o autorovi tohoto článku lze říci, že byl nevyzpytatelně optimistický). Tamtéž., s. 346-47. Stále je potřebné poukazovat na to, že naši astronomové neobjevili žádný náznak mimozemské civilizace. Viz tamtéž, s. 357. Viz také Michael D. Lemonick, ůIs Anybody Out There? The universe may be more hospitable to life than we thought”, 6. června 2011, s. 18; „A planet in the ‘Goldilocks zone’ (Planeta v ‘zóně zlatovlásky’“), 3. června 2011, s. 21. Na základě žádné evidence nebo zdůvodnění čehokoliv, Kurzweil napsal, že „je pravděpodobné, že náhlá [sebe]destrukce bude jen mírným faktorem při snižování počtu příjmu schopných civilizací.“ Tamtéž, s. 346. Jak jsme argumentovali, je mylný.
[14] Není naším záměrem vyvyšovat soutěž nebo ji vykreslovat jako žádoucí. Nevytváříme zde hodnotné úsudky. Naším cílem je pouze uvést relativní fakta, přesto, že mohou být bolestivá tato fakta.
[15] Např. „Jak uvedla [Barbara] Tuchman…, ‘Vůdcem v silách, který postihuje politickou hloupost, je touha po moci.’“ Diamond, s. 431. „Vlády… pravidelně podléhají krátkodobým záměrům: …věnují pozornost pouze problémům, které jsou na pokraji výbuchu. Například můj přítel, který je úzce spojen se současnou federální vládou [George W. Bushe] ve Washington, D.C., mě řekl, že když navštívil Washington poprvé po parlamentních volbách v roce 2000, zjistil, že naši noví vládní zastupitelé, dělali, co nazval ‘90ti denním soustředěním’: mluvili jen o těch problémech, které mají potenciál způsobit katastrofu během následujících 90 dnů“. Tamtéž, s. 434. Diamond promrhal svým časem při námitkách proti těmto tendencím, protože tyto tendence jsou nevyhnutelnými produkty přirozeného výběru SRSS za současných podmínek.

Poznámka: Autorem eseje je Ted Kaczynski (známý také jako Unabomber).

Kaczynski vedl téměř čtvrt století probíhající sériové bombové útoky proti představitelům technologického systému, z nichž tři byli zabiti a další lidé zraněni. Bombové útoky se odehrávali v rámci jeho antitechnologické kampaně, která byla zaštítěna „teroristickou“ skupinou Freedom Club.

Kaczynski se snažil svými činy upozornit na skluz technologického pokroku, jímž se vydáváme, přičemž jedním z jeho hlavních cílů bylo zveřejnění jeho manifestu „Technologická společnost a její budoucnost“.

Po dopadení, kdy byl udán svým bratrem, který rozpoznal jeho rukopis po zveřejnění manifestu v mediích, Kaczynski vytrvale odmítal během soudního procesu jakékoli rozhovory a prohlášení pro tisk. První rozhovor, podle něhož Theresa Kintz – novinářka z amerického časopisu Earth First Journal – napsala jeho příběh, Kaczynski poskytl teprve až v létě roku 1999, tedy tři roky po svém dopadení.