Zrození produkce, konec života

Musíme předefinovat, jak si zaopatřovat jídlo, a co důležitěji, musíme předefinovat náš vztah k přírodě.

Dějinnou kontradikcí zemědělství bylo vždy to, jak jeho rozšiřování ničí ekologické podmínky, které dělají jeho existenci možnou. Jak se rozšiřovala civilizace, převáděla divočinu do pastevecké a zemědělské půdy a nakonec do neplodné pouště. 1 Přirozený svět má svůj cyklus, ale civilizovaný člověk tento cyklus zvrátil do zdroje k vykořisťování. Namísto cyklu se lidský vztah stal lineárním přenosem života a energie jednou cestou, a znečištění a ničení druhou cestou. „Zemědělství je u zrodu produkce… Krajina sama se stala nástrojem produkce a planetární druhy jejími objekty.“ 2

Není překvapující, že tento jednocestný převod života do produkce nemůže trvat věčně. Zemědělství rychle vyčerpává půdu, někdy dokonce vyčerpá tisíciletou ornici během generací zemědělství. 3 Nevyhnutelný pokles produktivity půdy vedl k masovému přijetí hnojiva založeném na uhlovodíku (zemním plynu). 4 Americký kapitalismus (zosobněný nadací Rockefellera a Forda, kteří doufaly v umlčení socialistických otřesů) 5 rozšířil tuto praktiku v „zaostalém“ světě pod pojmem Zelená revoluce společně s chemickými pesticidy, herbicidy, hybridními semeny a nedávnější biotechnologií. Kapitalismus odvrátil zemědělskou a sociální katastrofu přenesením zemědělství na stále důležitější zdroj energie, fosilní paliva. Jak se průmyslovýkapitalismus dále vyvíjel, ukázalo se, že fosilní paliva byla stejně tak konečná jako úrodnost půdy, a význam ropného zlomu (a zemního plynu) vychází ze závislosti našich potravin na systému fosilních paliv.

Neudržitelnost tohoto zřízení se stává zřejmější, jak produktivita půdy stále klesá. Od roku 1945 se používání energií v zemědělství navýšilo 4krát, zatímco výnosy plodin se zvýšily 3krát. 6 Bylo zjištěno, že je zapotřebí 10 jednotek energie z fosilních paliv na produkci jedné jednotky energie jídla pro lidskou spotřebu. 7 Ve společnostech před průmyslem byl tento poměr obrácen, více energie bylo produkováno, než byl vstup. 8

Naše nedávná energetická krize, pokud jde o zemědělství, se může jevit jako nedávný vývoj, ale ve skutečnosti je to jen poslední fáze procesu tak starého jako je civilizace sama. S příchodem zemědělství začal zvrat v procesu stavby půdy a ornice, kde lidé zemědělčili začala upadat. 9 Přechod z paleolitických lidí žijících se Zemí na kulturně založené neolitické lidi následoval vzestup vládnoucích tříd, kněží, králů a byrokratů. S prvními státy přišla potřeba ovládnout nejen ty podtřídy, jejichž práce živily vládce a armády, ale také Zemi, jejíž zdroje by mohly být převedeny do služebnictví státu. Pracující osoba měla produkovat dostatek, aby se zaopatřila, stejně tak dostatek, aby živila svého pána a veškeré jeho stoupence. Tento přebytek je výchozím bodem vykořisťování a cílem, k němuž se všechny dominující společnosti uspořádaly. Pohon přebytku je to, co odlišuje komunity, kteří pěstují jídlo jako součást biologického procesu, a Leviatanů, kteří pěstují potraviny jako součást výrobního procesu.

Všudypřítomnou lží průmyslového pokroku je to, že jeho cílem je pomoci lidstvu nárůstem naší populace. Totalitní systémy mají samozřejmě zájem na produkci více vojáků, pracujících a koordinátorů, ale zdá se jako nástrojů než-li lidí. Průmysl vnímá život jako prostředek, nikoliv jako cíl. Život má hodnotu, jen pokud slouží hospodářské funkci. Toto znázorňuje masové vymírání druhů a marginalizace chudých a domorodých lidí v průmyslových-kapitalistických společnostech.

Moderní kapitalismus není ničím jiným než poslední fází civilizovaného vyhledávání sklizně přebytku od svých usilovných otroků a Země. Přebytek je uměle vytvořený abstraktní pojem, v přírodě neexistuje. Příroda vždy přebytek vyrovnává, není nic, co se nemůže recyklovat. Poskytuje to, co je potřeba, aby nás udržela, ale nic více a nic méně. Zemědělství se od svých počátků snaží, abychom využívali více a více přírody, a to ne ve prospěch obyčejných lidí, ale vládců, kteří si přivlastňují přebytek k posílení a nárůstu vlastní moci.

Zemědělství ničí přírodu tím, že ji nahradí systémem produkce. Ekosystém dokonalosti miliony lety vývoje je nahrazen lidskou mechanickou produkcí jídla. Tyto továrny na jídlo přesadí některé součásti ekosystému, ale nakonec selžou během dosahování rovnováhy nalezené v přírodě. Selhávají, protože systém, jehož cílem je přebytek (kapitalismu známý jako „zisk“), nikdy nemůže dosáhnout rovnováhy.

Nyní dosahuje bodu v našich dějinách, kdy již nemůžeme odvrátit katastrofu nevyhnutelnou při zemědělském pochodu napříč Zemí. Musíme předefinovat, jak si zaopatřovat jídlo, a co důležitěji, musíme předefinovat náš vztah k přírodě.

farms

Obrázek výše: V jiném screen shotu z Farm Manie je „příroda“ líčena jako místo, kde zdroje (ovce) jsou ukryté a mohou být přineseny zpět do výroby. Co se nikdy nevrátí přírodě v tomto uspořádání?

Reference:

[1] Vernon Gill Carter & Tom Dale, Topsoil And Civilization, (str. 6-7)
[2] John Zerzan, Elements of Refusal, Agriculture
[3] James H. Gray, Men Against the Desert, (str. 5)
[4] Vernon Gill Carter & Tom Dale, Topsoil And Civilization, (str. 252)
[5] Mark Dowie, American Foundations: An Investigative History, Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2001, (str.. 109-114)
[6] Food, Land, Population and the U.S. Economy, Executive Summary, Pimentel, David and Giampietro, Mario. Carrying Capacity Network, 11/21/1994. http://www.dieoff.com/page40.htm
[7] Eating Fossil Fuels, Dale Allen Pfeiffer, From the Wilderness Publications, http://www.fromthewilderness.com/free/ww3/100303_eating_oil.html
[8] Norman Church, Why Our Food is So Dependent on Oil, http://www.energybulletin.net/5045.html
[9] Vernon Gill Carter & Tom Dale, Topsoil And Civilization, (str. 6)

Překlad z http://veganarchoprimitivism.com/2015/12/15/birth-of-production-%E2%80%A2-end-of-life/.